clientenraad-avres

Wie zijn wij?

Waarom een cliëntenraad?

De cliëntenraad is er om de belangen te behartigen van alle cliënten van AVRES en die van alle niet-uitkeringsgerechtigden met een minimuminkomen.

Hiervoor volgen wij kritisch het lokale-, regionale- en landelijk minimabeleid met het doel knelpunten te signaleren en te verzamelen, om daarna voorstellen te doen aan de AVRES die leiden tot verbetering van de situatie van de minima.

De cliëntenraad is een overlegorgaan en komt op voor de belangen van mensen met een minimum inkomen. Dit kan gaan over veranderingen en/of verbeterpunten in het beleid.

Ook de cliëntvriendelijkheid van de medewerkers van AVRES vinden wij een belangrijk punt.

Zaken waar u mee te maken heeft bespreken wij met AVRES.

Wie vormen de cliëntenraad?

In de cliëntenraad zitten naast cliënten van AVRES ook vertegenwoordigers van verschillende belangenorganisaties uit de aangesloten gemeenten: Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard en Zederik.

Deze gemeenten vormen samen de AVRES. Hiervan zijn wij de onafhankelijke cliëntenraad.

De cliëntenraad komt iedere 2e dinsdag van de maand, behalve in juli en augustus bijeen.

De vergaderingen zijn openbaar van 19.30 uur tot 20.30 uur en voor eenieder toegankelijk. De vergaderingen worden gehouden in buurthuis De Haarhorst, Grote Haarsekade 120 in Gorinchem.

Wilt u een vergadering bijwonen neem dan eerst contact op met het secretariaat.

Wat zijn de doelen van de cliëntenraad?

De doelstelling van de cliëntenraad is een wezenlijke bijdrage te leveren aan de verbetering van de positie van mensen die rondom de armoedegrens leven.

Concreet betekent dit:

  • verbetering van de regelingen voor de minima;
  • een juiste, cliëntgerichte houding van AVRES bevorderen;
  • bescherming van de persoonlijke gegevens van cliënten;
  • duidelijke informatie aan cliënten verstrekken;
  • knelpunten oplossen;
  • AVRES gevraagd en ongevraagd adviseren;
  • cliënten adviseren en eventueel doorverwijzen naar andere instanties.

De cliëntenraad is er niet alleen voor cliënten van AVRES, maar voor alle mensen die van een minimum inkomen moeten leven.

In onze gesprekken met AVRES, die minstens 4 maal per jaar plaats vinden, adviseren wij over het beleid en bespreken wij hoe problemen voorkomen kunnen worden. Zo kunnen we de belangen van cliënten optimaal behartigen.

Het is daarom van groot belang dat u ons informeert over problemen die te maken hebben met het sociale beleid. Als de contacten tussen u en AVRES niet goed verlopen, kunt u ons op de hoogte brengen. Wij mogen cliënten echter niet persoonlijk vertegenwoordigen bij conflicten met AVRES! Bij signalen van cliënten wordt er door ons, samen met u, bekeken of het een persoonlijk of een bij meerdere cliënten voorkomend probleem is.

Bij persoonlijke problemen kunnen wij advies geven. Eenzelfde probleem bij meerdere cliënten zullen wij inbrengen tijdens ons overleg met AVRES.

Bij persoonlijke problemen kunnen wij advies geven. Eenzelfde probleem bij meerdere cliënten zullen wij inbrengen tijdens ons overleg met de AVRES.

VERGADERING DB

VERGADERING CLIËNTENRAAD